Indsatsplan Holstebro | Vinderup Vandcenter
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50850
page-template-default,page,page-id-50850,page-child,parent-pageid-50495,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Vinderup Vandcenter

Vinderup Vandcenter tilhører Vestforsyning Vand. Vandværket har en indvindingstilladelse på 400.000 m3 og indvandt i 2019 omkring 355.000 m3. I de sidste 10 år har indvindingen været rimelig stabil omkring ca. 360.000 m3 pr. år.

Indvindingsoplandet strækker sig ca. 8 km mod sydøst. Der er udpeget et indsatsområde i den sydligste del af oplandet som følge af statens grundvandskortlægning. Magasinet er i dette område kortlagt til stor sårbarhed, mens magasinet i den øvrige del af indvindingsoplandet er kortlagt til lille sårbarhed.

Holstebro Kommune har fået beregnet et BNBO til boringerne. BNBO er det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst et år hen til boringerne. BNBO ved Vinderup Vandcenter er beregnet som en kombination af en beregning fra en grundvandsmodel og en semianalytisk metode. En semianalytisk metode betyder at der ved beregningen er taget hensyn til indvindingens størrelse, magasinets ydeevne, porøsitet og tykkelse samt gradienten ved boringen (hældningen af vandspejlet).

Se kortet i fuld størrelse

Vestforsyningens indsats er sammenfattet i nedenstående tabel.

Vurderet ud fra det tykke dæklag af reduceret ler over magasinet, den opadrettede gradient og vandkvaliteten, der viser reduceret vand er det vurderet ikke nødvendigt med en indsats i forhold til ophør af anvendelse af pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng i BNBO. Indsatsen i forhold til pesticider vil således være overvågning i forbindelse med boringskontrollerne samt information om risikoen ved anvendelse af pesticider i nærområdet til vandværket og indvindingsoplandet i det hele taget.

I forhold til nitrat, er der ikke noget aktuelt behov for at lave en indsats, med henblik på at mindske nitratudvaskningen til grundvandet. Indsatsen er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller.

Det undersøges, om den oplyst sløjfede boring (DGU nr. 54.26), som kan udgøre en kortslutning mellem terræn og magasin, i virkeligheden er sløjfet.

Holstebro Kommune vil kontakte Region Midt med henblik på at få vurderet risikoen for forurening af grundvandsmagasinet ved fire V1 kortlagte lokaliteter.

Der er tilknyttet tre boringer til Vinderup Vandcenter hhv. boring DGU nr. 54.20, 54.241 og 54.352. Boringerne er beliggende centralt i Vinderup tæt ved vandværket. Boringerne er filtersat fra omkring 65 til 80 meter under terræn. Der indvindes fra Vinderup magasinet, der er et udbredt grundvandsmagasin i smeltevandssand. Magasinet er generelt dækket af et meget tykt lerlag på over 50 meters tykkelse. Der er tale om et artesisk magasin med vandtryk over terræn (7 meter over terræn).

Vandværket overholder drikkevandskvalitetskravene, men der har tidligere været mindre overskridelser af bl.a. ammonium i drikkevandet. Råvandet i boringerne er reduceret uden nitrat og med et lavt til moderat sulfatindhold. Sulfatindholdet har været rimeligt stabilt de sidste 10 år, dog med en svag stigning i de seneste vandanalyser i alle 3 boringer, se nedenstående sulfatudviklingskurver.

Der er et lavt indhold af klorid og arsen i råvandet.

I nedenstående skema er opstillet de væsentligste grundvandskemiske parametre for de tre boringer, hvor den seneste analyse for boring DGU nr. 54.241 er fra juli 2017, for DGU nr. 54.352 fra oktober 2018 og for DGU nr. 54.20 fra juni 2019.

Udvalgte kemiske stoffer i råvandet fra boringerne. Tallet i parentes angiver grænseværdien for drikkevand.

Der er jf. miljøstyrelsens vandtype klassificering tale om en vandtype C i alle boringer. Vandtype C er kendetegnet ved at være uden ilt og nitrat og med et moderat eller forhøjet indhold af sulfat. Der er ofte tale om grundvand ældre end 50 år, som derfor kun sjældent er forurenet.

Udvikling i sulfatindholdet i vandværkets tre boringer:

Vinderup Vandcenter - Sulfat

Sulfatindholdet i boringerne tilhørende Vinderup Vandcenter.

Der er ikke fundet indhold af sprøjtemidler i de tre vandindvindingsboringer.

I seneste analyse for pesticider i rentvandet, fra marts 2018, er der ikke fundet indhold af pesticider.

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet udgøres primært af landbrugsarealer samt Vinderup by. Der er kun i begrænset omfang natur- og skovarealer indenfor indvindingsoplandet.

I forbindelse med beregning og optegning af BNBO er den gennemsnitlige nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet beregnet til 36 mg NO3/l og inden for BNBO til 13 mg/l. Beregningerne er baseret på landbrugsregisterdata fra perioden 2007-2011.

Der er registreret flere forureningskilder indenfor indvindingsoplandet. Inden for BNBO er der 3 V2 kortlagte lokaliteter: 683-00015, 683-30059 og 683-30133. Der er tale om hhv. Varmeværk med bl.a. fund af olieprodukter i grundvand, Autoservice ligeledes med fund af bl.a. olieprodukter i grundvand og endelig er der tale om fund af olieprodukter i jord ved Vinderup Brugs.

I forbindelse med tidligere risikovurdering i BNBO er der lokaliseret 4 V1-kortlagte lokaliteter, hvor det er vurderet, at Region Midtjylland bør fastlægge den endelige risiko for forurening af grundvandsmagasinet. Der er tale om lokalitet nr. 683-30110, 683-30193, 661-00552 og 683-30138.