Indsatsplan Holstebro | Nitrat
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
52660
page-template-default,page,page-id-52660,page-child,parent-pageid-50812,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Nitrat

I forbindelse med grundvandskortlægningen og udarbejdelse af denne indsatsplan er der gjort status over de nuværende forekomster af nitrat i grundvandet, og med afsæt heri er det fremadrettede beskyttelsesbehov over for nitrat beskrevet.

Der er fundet nitrat i mange boringer i det terrænnære grundvand i hele kommunen, og det overfladenære grundvand må betegnes som belastet med nitrat. Dette underbygges af erfaringer fra Holstebro Kommune, hvor de seneste analyser fra omkring 400 private husholdningsboringer viste indhold af nitrat i over halvdelen af boringerne. I de dybereliggende primære grundvandsmagasiner, hvorfra vandværkerne indvinder, er der dog kun i mindre omfang konstateret nitrat i boringerne.

I den vestlige del af kommunen ved vandværkerne ved Nissum Fjord er der konstateret nitrat i intervallet 1-10 mg/l, med et indhold op til 25 mg/l i en enkelt boring i det primære grundvandsmagasin (et miocænt sandmagasin). I området ved Ulfborg, hvor der er et OSD, og hvor Ulfborg Vandværk indvinder, er der ikke fundet nitrat i de primære grundvandsmagasiner. I den centrale del af kommunen ved Holstebro, hvor en væsentlig del af drikkevandsindvindingen foregår, og hvor der er et større OSD, er der ikke fundet nitrat i de dybere miocæne magasiner, hvorfra vandværkerne indvinder.

I den nordlige del af kommunen ved Vinderup, hvor der er et større OSD, og hvor flere vandværker indvinder, indvindes der i hovedparten af boringerne fra de primære grundvandsmagasiner (”Vinderup magasinet” og miocænt sand) uden nitrat, men der er dog lokale nitratfund i enkelte boringer i det primære magasin. Også i den østlige del af kommunen ved Borbjerg Plantage, hvor der er OSD og bl.a. Sandagergård Vandværk og Herrup Vandværk indvinder, er de primære magasiner generelt uden nitrat, men der er dog lokalt fundet nitrat i boringer i de primære magasiner. Der er endda enkelte fund af nitrat i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand (50 mg/l), bl.a. i boringer tæt ved Skave Å, hvor der ingen naturlig beskyttelse er af magasinet.

Samlet set vurderes det, at de primære grundvandsmagasiner i hovedparten af indsatsområderne pt. har acceptable nitratindhold. Der er således ingen af vandværkerne, der i dag indvinder nitratholdigt vand. Der er dog enkelte boringer i det primære magasin, hvor der er fundet nitrat i forholdsvis høje koncentrationer, navnlig i området ved Borbjerg Plantage og vest herfor. Samlet vurderes det derfor, at det ikke i øjeblikket er nødvendigt at gennemføre frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkende indsatser over for nitratudvaskning, men at forholdene omkring boringerne med lokale fund med mere end 10 mg/l nitrat skal undersøges nærmere. Derudover baseres indsatsen primært på overvågning af vandkvaliteten i det primære grundvandsmagasin.

Et forhøjet indhold af sulfat i grundvandet kan være et udtryk for, at der foregår en nitratreduktion, dvs. en omdannelse af den nedsivende nitrat i jordlagene i eller over grundvandsmagasinet. Nitratreduktionen vil nemlig ske under dannelse af sulfat. Et stigende sulfatindhold kan således ses som en indikator for, at det nedsivende grundvand indeholder nitrat, der vil ende i grundvandsmagasinet når jordens naturlige evne til at nedbryde nitrat er opbrugt og ikke længere er tilstrækkelig til at reducere alt det nedsivende nitrat. Også en sænkning af vandspejlet ved kraftig indvinding kan betyde, at sulfatindholdet stiger, da ilten, der trænger ned i jordlagene ved vandspejlssænkningen, reduceres på samme måde som nitraten under dannelse af sulfat.

I vandværkernes boringer ses et meget varierende indhold af sulfat. Ved to vandværker er indholdet forhøjet, dvs. mere end 75 mg/l, men dog langt under grænseværdien for drikkevand på 250 mg/l. Det naturlige indhold af sulfat i grundvandet i Holstebro Kommune er typisk mellem ca. 10 og 40 mg/l. Ved tre vandværker er sulfatindholdet stigende, og ved fire vandværker er indholdet faldende. Der er således ikke noget entydigt billede af sulfatindholdet og udviklingen i det hele taget.

Overvågning af vandkvaliteten i forhold til nitrat tager udgangspunkt i indholdet af både sulfat og nitrat i vandværkernes råvand. Proceduren fremgår af figuren.

Model for nitratovervågning

Når indholdet af sulfat er stigende med mere end 25% i to på hinanden følgende råvandsanalyser eller når indholdet af sulfat er over 75 mg/l i to på hinanden følgende råvandsanalyser og stigende i mindst én vandværksboring, iværksættes en skærpet overvågning af sulfatudviklingen i den eller de pågældende boringer.

Holstebro Kommune planlægger i samarbejde med vandværket omfanget af den skærpede overvågning og fører tilsyn hermed.

Når indholdet af nitrat er over 5 mg/l i mindst én vandværksboring, erstattes sulfatovervågningen af en skærpet overvågning af nitratudviklingen i den eller de pågældende boringer. Holstebro Kommune planlægger i samarbejde med vandværket omfanget af den skærpede overvågning og fører tilsyn hermed.

Aktionsgrænsen er nået,

  • senest når nitratindholdet i to på hinanden følgende råvandsanalyser er over 10 mg/l og stigende i mindst én vandværksboring, eller
  • er over 50 mg/l og stigende i mindst én boring i

Når aktionsgrænsen er nået, skal der iværksættes handlinger i det eller de indsatsområder, der er beliggende i det pågældende indvindingsopland eller i det indsatsområde udenfor indvindingsopland. Handlingen begynder da med etape 1 som beskrevet i det følgende.

Etape 1

Senest to år efter overskridelse af aktionsgrænsen skal det ansvarlige vandværk inden for den del af indvindingsoplandet, der er indsatsområde, eller Holstebro Kommune i indsatsområde uden for indvindingsopland, have foretaget forundersøgelser, der har afdækket hvilke helt konkrete indsatser, der kan og skal gennemføres over for nitrat. Holstebro Kommune skal godkende et vandværks oplæg til forundersøgelser før det igangsættes. Der findes forskellige måder, hvorpå grundvandet kan beskyttes mod nitratforurening. Hvilke konkrete beskyttelsestiltag over for nitrat, der er mulige på de enkelte arealer inden for indsatsområdet afhænger af mange forhold. En indsats kan f.eks. være tilstandsvurdering og eventuel sløjfning af de pågældende boringer. På landbrugsarealerne kan en indsats være ændret dyrkningspraksis eller skovrejsning, mens det i skov eller på ekstensivt dyrkede arealer kan være en aftale om ikke at ændre arealanvendelsen. Det er afgørende, at en eventuel rådighedsindskrænkning er nødvendig, og at den samtidig ikke er mere vidtgående end nødvendigt. Den skal med andre ord være proportional.

Etape 2

Det ansvarlige vandværk eller Holstebro Kommune afdækker muligheden for og indgår i givet fald frivillige aftaler med lodsejere om de indsatser, der er fundet nødvendige over for nitrat, i etape 1. Der gives fuldstændig erstatning til lodsejere, der indgår frivillig aftale. Erstatningen afholdes af det vandværk, der har fordel af aftalen indenfor indvindingsopland og Holstebro Kommune udenfor indvindingsopland.

Etape 3

Er det ikke muligt for det ansvarlige vandværk eller Holstebro Kommune at indgå frivillige aftaler inden for den fastsatte tidsfrist, kan kommunen påbyde rådighedsindskrænkninger, fx i form af ændret dyrkningspraksis. Det er en forudsætning for påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a, at der først er forsøgt indgået en frivillig aftale på rimelige vilkår. Et påbud om rådighedsindskrænkninger vil altid blive vurderet konkret for hver ejendom, og lodsejeren er i henhold til miljøbeskyttelsesloven berettiget til fuldstændig erstatning. Erstatning til lodsejere afholdes af det vandværk, der har fordel af indsatsen indenfor indvindingsopland og Holstebro Kommune udenfor indvindingsopland.

Processen er vist skematisk i figur:

Etapevis procedure ved indhold af nitrat over aktionsgrænsen

Ved Sandagergård skal Vestforsyningen undersøge, om nitratindholdet i en overvågningsboring tæt ved kildepladsen er et udtryk for en generel belastning af magasinet med nitrat. Såfremt dette er tilfældet, bør der indgås dyrkningsaftaler om reduceret nitratudvaskning indenfor BNBO og i dele af de nitratfølsomme indsatsområder i indvindingsoplandet.

Indsatsen overfor nitrat er ved alle vandværker overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller. For at forbedre denne overvågning, og sikre vandværkerne god tid til at handle på en begyndende ændret vandkvalitet, skal en række af vandværkerne i Holstebro Kommune etablere en overvågning ude i indvindingsoplandet. Der er nærmere redegjort for dette under indsatserne for det enkelte vandværk.

Overvågningsstrategien betyder også af Holstebro Kommune inden udgangen af 2021 skal have udført forundersøgelse af en række boringer bl.a. nær Borbjerg Plantage, hvor nitratindholdet er over 50 mg/l. Forundersøgelsen skal omfatte en verifikation af eksisterende data og munde ud i en handlingsplan, der nærmere redegør for hvilke tiltag, der skal iværksættes.