Indsatsplan Holstebro | Nedsivning af overfladevand
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
52682
page-template-default,page,page-id-52682,page-child,parent-pageid-50814,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Nedsivning af overfladevand

Regnvand (tagvand og andet overfladevand uden specielt forurenende stoffer) bør, hvor det er muligt, nedsives for at bidrage til grundvandsdannelsen, f.eks. via en LAR-løsning eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

Regler for nedsivning af overfladevand fremgår af nedenstående tabel. Tabellen viser, hvordan overfaldevand fra områder med boliger og let erhverv og fra områder med øvrig erhverv kan ske, så ønsket om høj grundvandsbeskyttelse kan sikres. Således gives der størst beskyttelse i nærområderne til indvindingsboringer ved almene vandforsyninger og i sårbare områder med lille naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet.

Vand fra veje og parkeringsarealer skal nedsives via grønne arealer som grøfter og plæner, da det potentielt kan indeholde olie, tjærestoffer, PAH m.v. På grønne arealer f.eks. græs vil det øverste humuslag tjene som et effektivt filter, hvori hovedparten af forureningskomponenter i det afstrømmende overfladevand, som findes på suspenderet form, bliver fanget. Ligeledes vil der kunne ske nedbrydning af forureningskomponenter i det iltede muldlag. Hvor der er behov for yderligere rensning, kan filtermuld, geotekstil eller lignende benyttes for at tilbageholde forurenende stoffer. Ved nedsivning af vejvand bør der være opmærksomhed på udvaskning af vejsalt.

Inden for 25 m omkring indvindingsboringer til almene vandværker må der ikke etableres kontrolleret nedsivning af overfladevand.

Inden for matrikler, der er V1 eller V2 kortlagte, må der som udgangspunkt ikke ske nedsivning af overfladevand. På ikke-forureningskortlagte arealer og arealer udgået af kortlægning kan der være en risiko for, at der ligger forurening, der ikke er opdaget. Holstebro Kommune ønsker ud fra forsigtighedsprincippet – og altid efter en konkret vurdering – at der ved disse arealer, indenfor OSD og indvindingsoplande udenfor OSD, kan stilles krav om ingen nedsivning af overfladevand, for at sikre mod risikoen for udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet.

Der er områder, hvor kommunen ikke ønsker ukontrolleret nedsivning. Inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal alle parkeringsarealer og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Ved kontrolleret afledning forstås, at der med en tilladelse stilles konkrete vilkår til, hvorledes overfladevandet håndteres og afledes.

Regler for nedsivning af tag – og overfladevand med typer af nedsivning, der kan ske i bestemte områder. Tilladelser vil dog blive givet efter en konkret vurdering.

Holstebro Kommune har ud fra forsigtighedsprincippet besluttet, at der som udgangspunkt ikke kan nedsives i faskine, men kun fra terræn indenfor 300 meter zonen til almene vandforsyningsboringer. Ved ansøgning om ændringer eller udbedringer af eksisterende faskiner indenfor 300 meter zonen vil der ske en konkret vurdering i forhold til, om anlægget kan bibeholdes.