Indsatsplan Holstebro | Forhold til andre planer
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50669
page-template-default,page,page-id-50669,page-child,parent-pageid-51611,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Forhold til andre planer

Holstebro Kommune ønsker, jf. Vandforsyningsplan 2010-2021, i videst muligt omfang at sikre den eksisterende decentrale indvindings- og forsyningsstruktur, men samtidigt skabe rammerne for et styrket samarbejde mellem vandværkerne – både administrativt og teknisk.

Endvidere vil Holstebro Kommune sikre, at der er tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand. Endelig er det en målsætning, at for at beskytte vores drikkevand, skal anvendelsen af pesticider begrænses mest muligt i de områder, hvor anvendelsen kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet.

Planlægning for byudvikling er fastsat i kommuneplan 2013-2025 ved retningslinjer og rammer efter planloven. Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD samt den tilhørende vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger beskriver, hvor og hvordan statens interesse i grundvandsbeskyttelsen sikres i forbindelse med kommuneplanlægningen.

Holstebro Kommune har udarbejdet en ”Grundvandsredegørelse”, der beskriver, hvordan Holstebro Kommune vil tage vare på grundvandsinteresserne i kommunen i forbindelse med udnyttelse af uudnyttede allerede kommuneplanlagte erhvervsarealer og ved nyudlæg af arealer i kommuneplanen.

Vilkår i vandindvindingstilladelser og/eller kontrolprogrammer

I forbindelse med udstedelse eller ændring af vandindvindingstilladelser kan Holstebro Kommune fastlægge vilkår om pumpestrategi, pejleprogram samt hyppighed og art af råvandsanalyser.

Et anlæg skal opfylde gældende krav til indretning før en ny tilladelse kan opnås.

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Bekendtgørelsen fastlægger et indsatsprogram for hvert vandområdedistrikt. I forhold til grundvandsforekomster i Holstebro Kommune er der ikke opgjort særlige indsatsbehov hverken i forhold til den kvantitative tilstand eller til den kemiske tilstand.