Indsatsplan Holstebro | Mogenstrup Vandværk
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50839
page-template-default,page,page-id-50839,page-child,parent-pageid-50495,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Mogenstrup Vandværk

Mogenstrup Vandværk tilhører Vestforsyning Vand. Vandværket har en indvindingstilladelse på 31.000 m3 pr. år. I 2019 blev der indvundet omkring 26.000 m3. I de sidste 10 år er der indvundet mellem 22.000 og 28.000 m3 pr. år.

Indvindingsoplandet strækker sig 2,3 km sydvest for vandværket og 1,7 km stik vest for vandværket i en 75 grader vinkel. Grundvandsmagasinet er kortlagt til lille sårbarhed. Der er derfor ikke udpeget et indsatsområde inden for indvindingsoplandet.

Miljøstyrelsen har beregnet et BNBO til boringerne ud fra en grundvandsmodel. BNBO er det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst et år hen til boringerne. Holstebro Kommune har vurderet sårbarheden af BNBO ved Mogenstrup Vandværk med udgangspunkt i en kombination af en beregning fra en grundvandsmodel og en semianalytisk metode. En semianalytisk metode betyder, at der ved beregningen er taget hensyn til indvindingens størrelse, magasinets ydeevne, porøsitet og tykkelse samt gradienten ved boringen (hældningen af vandspejlet).

Se kortet i fuld størrelse

Vandværkets indsats er sammenfattet i nedenstående tabel.

En risikovurdering for forurening af grundvandsmagasinet har vist, at der er stor sårbarhed overfor pesticider inden for BNBO. Vurderingen bygger bl.a. på, at der er en stor grundvandsdannelse og nedadrette grundvandsstrømning indenfor BNBO. Da arealanvendelsen samtidig er landbrug og parcelhushaver, vurderes der behov for tiltag overfor pesticider inden for BNBO. Det anbefales derfor, at undersøge mulighederne for at indgår frivillige med lodsejer til landbrugsjord og parcelhusejerne indenfor BNBO.

Arealet af BNBO er ca. 1,7 ha, hvoraf landbrugsjord udgør ca. 0,3 ha. Der er indsats om rådighedsindskrænkning på landbrugsjorden.

Endvidere vil indsatsen i forhold til pesticider være information om risikoen ved anvendelse af pesticider, samt overvågning ved de almindelige boringskontroller.

I forhold til nitrat, er der ikke noget aktuelt behov for at lave en indsats, med henblik på at mindske nitratudvaskningen til grundvandet. Indsatsen er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller.

Der findes nogen BNBO kildepladssårbarhed over for miljøfremmede stoffer, og da der ved Ole Jensensvej 3 og 5 samt Tingvej 37 er olietanke indenfor en afstand på mindre end 50 m fra vandværkets boringer er der en risiko for at en evt. forureningsfane vil kunne nå frem til boringerne. Vandværket anbefales derfor at informere ejerne mht. at vandværket skal alarmeres såfremt der sker uheld ved olietankene.

For at sikre forsyningssikkerheden anbefales det, at der etableres en nødforbindelsen mellem Mogenstrup og Sevel Vandværk.

Endvidere vil Holstebro Kommune gøre Beredskabet opmærksom på boringernes placering og BNBO’ets udbredelse, således at dette indgår i det fremtidige beredskab ved eventuelle uheld på/ved veje. Endelig vil Holstebro Kommune gøre Kloakforsyningen opmærksom på BNBO’ets placering, og alt efter kloaknettets alder og tilstand, anmodes Kloakforsyningen om at sætte videoinspektion og overvejelser om renovering af kloaknettet højt på prioriteringslisten.

Vandværket indvinder fra to boringer hhv. DGU nr. 65.384 og 65.544. Vandværkets boringer indvinder fra en større øst-vest gående dalstruktur fra et lag af smeltevandssand i ca. 40 til 50 meters dybde. Magasinet overlejres af et lag af smeltevandsler og -silt, som er relativt tykt (næsten 30 meter) over indvindingsboringerne.

Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.

Råvandet i boringerne er nitratfrit grundvand, med et moderat, men stigende indhold af sulfat. Indholdet er i begge boringer stigende fra omkring 15 mg/l i 70´erne til 35-40 mg/l i dag. Se figur med udviklingen i sulfatindhold.

Klorid og arsenindholdet er lavt i begge boringer.

I nedenstående skema er opstillet de væsentligste grundvandskemiske parametre for de 2 boringer, hvor seneste analyse for boring DGU nr. 65.384 er fra juni 2016 og for DGU nr. 65.544 er fra maj 2017.

Udvalgte kemiske stoffer i råvandet fra boringerne. Tallet i parentes angiver grænseværdien i drikkevand.

Der er jf. miljøstyrelsens vandtype klassificering tale om en vandtype C i begge boringer. Vandtype C er kendetegnet ved at være uden ilt og nitrat og med et moderat eller forhøjet indhold af sulfat. Der er ofte tale om grundvand ældre end 50 år, som derfor kun sjældent er forurenet.

Udviklingen i sulfatindhold ved Mogenstrup Vandværk.

Mogenstrup Vandværk - Sulfat

Sulfatindholdet i boringerne ved Mogenstrup Vandværk.

Der er tidligere fundet indhold af sprøjtemidler i boring DGU nr. 65.544. Der er målt et minimalt indhold på 0,005 µg/l Atrazin i boringen i 1994. Der er i flere efterfølgende analyser ikke registreret indhold af Atrazin i boringen. Fundet tillægges ikke betydning.

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet udgøres primært af landbrugsarealer. Boringerne og vandværket er placeret ved Mogenstrup by et bebygget område. Der er begrænset med natur- eller skovarealer indenfor oplandet.

I forbindelse med beregning og optegning af BNBO er den gennemsnitlige nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet beregnet til 68 mg NO3/l og inden for BNBO til 34 mg/l. Beregningerne er baseret på landbrugsregisterdata fra perioden 2007-2011.

Der er registreret en V2-kortlagt forureningslokalitet i indvindingsoplandet ca. 130 m fra indvindingsboringerne. Der er tale om lokalitet nr. 683-30009, en tidligere servicestation.