Indsatsplan Holstebro | Indledning
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
51577
page-template-default,page,page-id-51577,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Indledning

Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen dækker således alle aktive kildepladser, herunder de områder vandværkerne indvinder grundvand fra, samt alle områder, der af staten er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser.

Planen beskriver de beskyttelsestiltag, der vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet, for at sikre at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand.

Se kortet i fuld størrelse

Indsatsplanen er opbygget således, at der under fanebladet ”Indledning” kort redegøres for, hvad en indsatsplan er, hvem der har bidraget til planen, og hvem planen vedrører. Endvidere er kommunens miljømål og lovgrundlaget for indsatsplanen beskrevet her. Under ”Områder” beskrives de forskellige typer af områdeudpegninger og områdebetegnelser. Dernæst følger under ”Indsatser” en beskrivelse af de konkrete indsatser samt den overvågning, som er vurderet nødvendige for at beskytte grundvandet. Finansieringen af indsatserne er endvidere belyst her. Under fanebladet ”Vandværker” præsenteres relevante facts om de enkelte vandværker. Under ”Grundvandskortlægning” er der givet et resumé af statens grundvandskortlægning, som er det faglige fundament for indsatsplanen. Under fanebladet ”Arealanvendelse og Forureningskilder” findes en gennemgang af den nuværende arealanvendelse og en overordnet beskrivelse af potentielle forureningskilder.

Indsatsplan Holstebro Kommune har været i offentlig høring i 12 uger fra den 13. januar 2021 til den 7. april 2021. Herefter er planen endelig vedtaget i Byrådet den 15. juni 2021.

En indsatsplan beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet. Planen beskriver de grundvandsbeskyttende indsatser, som er nødvendige, og den angiver hvem, der er ansvarlige for udførelsen af indsatserne. Planen indeholder også en tidsplan for, hvornår indsatserne skal gennemføres.

Formålet med indsatsplanen er at beskytte grundvandet som drikkevandsressource. For at der også i fremtiden kan indvindes tilstrækkeligt med godt grundvand til drikkevand i Holstebro Kommune, er det nødvendigt at beskytte grundvandet mod forurening med nitrat, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer. Beskyttelsen skal ske i de områder, som er særligt følsomme over for sådanne forureninger, eller hvor risikoen for en grundvandsforurening med få midler kan begrænses væsentligt. En del af beskyttelsen vil bestå af en overvågning af udviklingen i grundvandets indhold af sulfat, nitrat og sprøjtemidler for at sikre, at en indsats kan iværksættes før kvalitetskravet for nitrat og sprøjtemidler i drikkevand overskrides.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Holstebro Kommune i dialog med repræsentanter for vandværkerne og Region Midtjylland. Arbejdet er udført med udgangspunkt i Vejledning om indsatsplaner /1/ og /2/.

Indsatsplanens indhold har løbende været præsenteret og drøftet i kommunens Koordinationsforum, som foruden Holstebro Kommune består af repræsentanter fra vandværkerne ved Vandrådet og repræsentanter fra landbrugsorganisationerne, SAGRO og Vestjysk Landboforening, samt repræsentanter fra Danske Vandværker, Region Midtjylland og Dansk Naturfredningsforening.

Indsatsplanen for Holstebro Kommune omfatter fire Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt 15 indvindingsoplande til 15 vandværker. I Indsatsplan Holstebro Kommune er der endvidere indarbejdet nye og ændrede beskyttelsesområder i forhold til de tidligere indsatsplaner for hhv. Holstebro Vandværks (Nibsbjerg Vandcenter) og Frøjk Vandværks kildeplads. Det drejer sig dels om justerede indvindingsoplande og justerede indsatsområder, som Miljøstyrelsen har udpeget, dels om BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) omkring vandværksboringerne.

Indvindingsoplandene til Frøjk Vandværk og Holstebro Vandcenter rækker ind i Struer Kommune, hvor der er udpeget indsatsområde mht. nitrat. Allerede vedtagne indsatser, som Struer Kommune er ansvarlig for i disse områder, er videreført i denne plan fra de tidligere indsatsplaner.  Indsatser gældende for Struer Kommune kan ses i afsnittet “Konkrete Indsatser”.

Områderne, som indsatsplanen dækker, er nærmere beskrevet under fanebladet ”Områder”.

Se områder, som indsatsplanen omfatter

Indsatsplanens målgruppe er vandværker, landboforeninger og andre interesseorganisationer, lodsejere inden for de arealer, som indsatsplanen omfatter, samt Holstebro Kommunes politikere og administration.

Herudover er Indsatsplan Holstebro Kommune også rettet imod borgeren, som kommunen gerne vil have inddraget i den generelle beskyttelse af grundvandet.

Denne indsatsplan har været i offentlig høring i perioden 13. januar 2021 til 7. april 2021, og er endelige vedtaget af Holstebro Kommunes Byråd den 15. juni 2021.

Indsatsplanen er dynamisk, og vil løbende blive opdateret, hvis der kommer ny viden, eller der træffes politiske beslutninger, der er relevante for planen.

For berigtigelser af administrativ karakter, evt. fejl i kortmateriale, retter Teknik og Miljø løbende. Politiske beslutninger, der har betydning for retningslinjer og dermed på administrationspraksis og deraf medtagede indsatser, rettes også løbende. Ved ændringer i områdeudpegninger og evt. rådighedsindskrænkninger orienteres det politiske lag.

Planen revideres hvert 4 år.

Herunder ses en liste over de ændringer, der er fortaget i perioden fra vedtagelse af planen frem til næste revision af denne:

21-01-2022: Skovrejsningstema fra Kommuneplan 2021 er medtaget i kortmaterialet, så det er seneste vedtagne tema, der vises i Indsatsplanen.

Der er tidligere udarbejdet og vedtaget indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ved Holstebro Vandcenter, Frøjk Vandværk og de nu nedlagte Nr. Felding og Gadegård Vandværkers kildepladser.

Med vedtagelse af nærværende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der dækker hele Holstebro Kommune – er de fire nævnte planer blevet aflyst. Indholdet i de aflyste indsatsplaner er overført til denne indsatsplan i det omfang, det er vurderet relevant.

Miljømål

Fastsættelse af miljømål i relation til drikkevandsressourcer har to formål. Det ene formål retter sig mod at sikre, at drikkevandsressourcen har en bestemt kvalitet og mængde, f.eks. at koncentrationen af bestemte stoffer ikke overskrides, så grundvandsressourcen til stadighed kan anvendes til drikkevandsindvinding. Miljømålet angiver, hvad der er indsatsplanens mål med grundvandsbeskyttelsen.

Det andet formål er rettet mod vandforsyningsselskabers mulighed for at få udgifter til grundvandsbeskyttelse indregnet som tillæg til deres økonomiske ramme, hvis vandforsyningsselskaberne er omfattet af vandsektorloven.

I Holstebro Kommunes Vandforsyningsplan fra 2010 er der opstillet en række målsætninger for at sikre godt drikkevand for kommunens borgere. Denne indsatsplan, hvis formål er at beskytte grundvandsressourcen, har følgende miljømål:

Holstebro Kommune vil sikre, at der er tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand.

Lov- og plangrundlag

Indsatsplanen er udarbejdet med hjemmel i vandforsyningslovens § 13 for indsatsområder udpeget af staten og § 13a for OSD og indvindingsoplande udenfor OSD. Bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner fastlægger nærmere regler for indsatsplanlægningen, herunder hvad indsatsplanen som minimum skal indeholde samt procedurer for dens vedtagelse.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge vandforsyningslovens § 76 stk. 1 nr. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. BEK nr. 1476 af 17. december 2019 skal Holstebro Kommune gennemgå vandværkernes BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser for at reducere risikoen for forurening med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 24 kan kommunen indenfor BNBO give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Påbud eller forbud mod lovlige forhold kan kun gives mod fuld erstatning.

Kommunen bør i så vidt omfang som muligt afsøge muligheden for at gennemføre beskyttelsesindsatser ved hjælp af frivillige aftaler, således at der opnås lokalt forankrede løsninger i samarbejde mellem kommune, vandforsyning og lodsejer.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 26 a kan kommunen, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt, mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller sprøjtemidler.

Hvis et vandværk ønsker at indgå aftale med ejere eller indehavere af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen, skal vandværket først orientere kommunen. Kommunen har derefter en frist på to uger til at gøre indsigelse. Hvis kommunen indgår en sådan aftale om dyrkningspraksis, kan vandværket efter en høring blive pålagt helt eller delvist at betale erstatningsbeløbet i forbindelse med aftalen.

Miljøvurdering

Påvirkning af Natura 2000 områder og vise arter

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Holstebro Kommune er blevet vurderet i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. 2018-12-06 nr. 1595).

Det vurderes at indsatsplanen, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil medføre påvirkning af de arter og naturtyper som findes på udpegningsgrundlaget for de nævnte Natura 2000 områder. Holstebro Kommune vurderer derfor, at der ikke skal laves en nærmere konsekvensvurdering af indsatsplanens virkninger på Natura 2000 områderne. Det vurderes videre, at indsatsplanen ikke vil have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv i indsatsområdet, herunder at der ikke vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller rasteområder for særligt beskyttede arter jf. habitatdirektivets bilag IV.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (bek. 2020-06-25 nr. 973) skal offentlige myndigheder gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter eller arealanvendelser, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Holstebro Kommune er blevet screenet for potentielle miljøpåvirkninger i henhold til loven. Det er ud fra screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af indsatsplanen.

Som grundlag for afgørelsen er der foretaget en screening af indsatsplanens karakteristika, kendetegnene ved de områder, som planen omfatter og hvilken påvirkning planen vil påføre disse områder.

Hent miljøscreeningen her