Indsatsplan Holstebro | Ordliste
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50624
page-template-default,page,page-id-50624,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Ordliste

 • Artesisk
 • BAM
 • BNBO - Boringsnære beskyttelsesområder
 • Boringsrenovering
 • Distributionsvandværk
 • Grundvand
 • Grundvandsdannelse
 • Grundvandsdannende opland
 • Grundvandsmagasin
 • Grundvandsmodel
 • Grundvandsressource
 • Grundvandsspejl
 • Husholdningsboring
 • Indvindingsopland
 • Kote
 • Kvalitetskrav for drikkevand
 • Kvartært
 • Ledningstraceer
 • Miocæn
 • Nitratfølsomme indvindingsområde (NFI)
 • Nitratreduktion
 • Nitratudvaskning
 • Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)
 • OSD
 • Pesticider
 • Potentiale
 • Primært grundvandsmagasin
 • Returjord
 • Rovandsstand
 • Råstofgraveområde
 • Råstofinteresseområde
 • Råvandsanalyse
 • Semianalytisk model
 • Skovrejsningsområde
 • Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder
 • Strømningsretning
 • Strømningstid
 • Topografisk
 • Vandsektorloven
 • Vandspejlssænkning
 • Vandtype
 • Vidensniveau 1 (V1)
 • Vidensniveau 2 (V2)
 • VVM