Indsatsplan Holstebro | Ryde Vandværk
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50703
page-template-default,page,page-id-50703,page-child,parent-pageid-50495,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Ryde Vandværk

Vandværket har en indvindingstilladelse på 105.000 m3 og i 2019 indvandt vandværket 61.690 m3. I de sidste 10 år har indvindingen ligget mellem 61.000 og ca. 65.000 m3.

Indvindingsoplandet strækker sig i ca. 2,5 km sydøstlig retning fra vandværket. Der er udpeget et indsatsområde i den sydligste del af indvindingsoplandet som følge af statens grundvandskortlægning. Magasinet er i dette område kortlagt til stor sårbarhed, mens magasinet i den øvrige del af indvindingsoplandet er kortlagt til lille sårbarhed.

Holstebro Kommune har fået beregnet et BNBO til boringerne. BNBO er det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst et år hen til boringerne. BNBO ved Ryde Vandværk er beregnet som en kombination af en beregning fra en grundvandsmodel og en semianalytisk metode. En semianalytisk metode betyder at der ved beregningen er taget hensyn til indvindingens størrelse, magasinets ydeevne, porøsitet og tykkelse samt gradienten ved boringen (hældningen af vandspejlet).

Se kortet i fuld størrelse

Vandværkets indsats er sammenfattet i nedenstående tabel.

Ved en risikovurdering for forurening af grundvandsmagasinet inden for BNBO er det vurderet, at der er stor sårbarhed overfor pesticider. Vurderingen bygger bl.a. på, at der er en stor grundvandsdannelse og nedadrettet grundvandsstrømning indenfor BNBO. Da arealanvendelsen samtidig er landbrug og haver, anbefales tiltag overfor pesticider inden for BNBO. Det anbefales at indgå dyrkningsaftale for landbrugsarealerne om fremover at dyrke jorden uden brug af pesticider. Ud over landbrugsarealer i omdrift, er der arealer med permanent græs, skov- og kratarealer, hvor der også foreslås indgået aftaler om pesticidfri drift. Derudover er der syv parcelhusgrunde og en gårdsplads, hvor det skal undersøges om det er muligt at lave frivillige aftaler om ophør af anvendelse af pesticider.

Arealet af BNBO er ca. 7,1 ha, hvoraf landbrugsjord udgør ca. 3,3 ha. Der er indsats om rådighedsindskrænkning på landbrugsjorden.

Indsatsen overfor pesticider er endvidere information om risiko ved anvendelse af pesticider samt den generelle overvågning i boringskontrollerne.

I forhold til nitrat, er der ikke noget aktuelt behov for at lave en indsats, med henblik på at mindske nitratudvaskningen til grundvandet. Indsatsen er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller. For at forbedre denne overvågning, og sikre vandværket god tid til at handle på en begyndende ændret vandkvalitet, skal vandværket etablere en overvågning ude i indvindingsoplandet. Overvågningen kan være ved vandprøver fra en eksisterende boring eller om nødvendigt fra en ny boring til formålet.

Der findes nogen BNBO kildepladssårbarhed over for miljøfremmede stoffer. På den baggrund vil Holstebro Kommune gøre Kloakforsyningen opmærksom på BNBO’ets placering, og alt efter kloaknettets alder og tilstand, anmodes Kloakforsyningen om at sætte videoinspektion og overvejelser om renovering af kloaknettet højt på prioriteringslisten. Endvidere vil kommunen gøre Beredskabet opmærksom på boringers og BNBO’s placering, så der kan tages højde for disse i tilfælde af uheld fra/ved veje.

Ryde Vandværk har to boringer hhv. DGU nr. 64.445 og 64.999, der er filtersat fra hhv. 59 til 65 meter under terræn og fra 48 til 60 meter under terræn. Boringerne er filtersat i Vinderup magasinet, der er et tykt magasin af smeltevandssand beliggende i en nord-sydgående dalstruktur.

Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene. Råvandet i boringerne er reduceret, uden nitrat og med et moderat sulfatindhold på omkring 30 mg/l. Sulfatindholdet har været stigende i boring DGU nr. 64.445, men har siden 2002 været stabilt omkring 30 mg/l, se figur med sulfatudviklingen. I DGU nr. 64.999 har sulfatindholdet varieret mellem 30 og 40 mg/l, men var ved sidste prøvetagning på 42 mg/l.

Kloridindholdet er lavt, men arsenindholdet er forhøjet med 5,7 µg/l i DGU nr. 64.445 og ikke mindst 27 µg/l i DGU nr. 64.999, se figur med udviklingen i arsenindhold. Kvalitetskriteriet for arsen i drikkevand er 5 µg/l. Kvalitetskriteriet for arsen har været overholdt i alle drikkevandsanalyser fra vandværket.

I nedenstående tabel er opstillet de væsentligste grundvandskemiske parametre for de 2 boringer ud fra vandanalyser fra december 2018.

Udvalgte kemiske stoffer i råvandet fra boringerne. Tallet i parentes angiver grænseværdien i drikkevand.

Der er jf. miljøstyrelsens vandtype klassificering tale om en vandtype C i begge boringer. Vandtype C er kendetegnet ved at være uden ilt og nitrat og med et moderat eller forhøjet indhold af sulfat. Der er ofte tale om grundvand ældre end 50 år, som derfor kun sjældent er forurenet.

Udviklingen i sulfatindhold ved Ryde Vandværk:

Ryde Vandværk – Sulfat

Sulfatindholdet i boringerne.

 

Udviklingen i arsenindholdet i boring DGU nr. 64.999:

Ryde Vandværk - Arsen

Der er intet indhold af sprøjtemidler i boringerne.

Den seneste analyse af rentvandet fra 2020 viser ikke et indhold af pesticider.

Størstedelen af indvindingsoplandet udgøres af landbrugsarealer. Bebyggelse i Ryde by indgår ligeledes i oplandet.

I forbindelse med beregning og optegning af BNBO er den gennemsnitlige nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet beregnet til 49 mg NO3/l og inden for BNBO til 31 mg/l. Beregningerne er baseret på landbrugsregisterdata fra perioden 2007-2011.

De er en V1-kortlagt forureningslokalitet beliggende inden for indvindingsoplandet. Umiddelbart nord for indvindingsoplandet er der tre V1-kortlagte og to V2-kortlagte forureningslokaliteter. V2 lokalitet nr. 683-40055 er en smede og maskinfabrik, hvor der er fundet olieprodukter i jord. Lokalitet 683-30066 er et autoværksted, hvor der er fundet olie og benzin i jord.