Indsatsplan Holstebro | Sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
52666
page-template-default,page,page-id-52666,page-child,parent-pageid-50812,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer

En af målsætningerne i vandforsyningsplanen for Holstebro Kommune er at beskytte drikkevandet ved at begrænse anvendelsen af pesticider mest muligt i de områder, hvor anvendelsen kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet.

Der er konstateret forskellige sprøjtemidler i grundvandet i Holstebro Kommune. Hovedparten af fundene relaterer sig dog til de terrænnære magasiner. I de dybere primære grundvandsmagasiner er der primært fundet sprøjtemidler i boringer i OSD ved Ulfborg og OSD ved Borbjerg Plantage i den østlige del af kommunen. I området ved Holstebro er der fundet sprøjtemidler i en del boringer, bl.a. i forbindelse med forureningsundersøgelser, men alle i det terrænnære magasin.

I forhold til vandværksdrift er det i særdeleshed anvendelse og håndtering af sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer på de boringsnære arealer, der kan udgøre en trussel. Med henblik på at øge den boringsnære beskyttelse og minimere faren for forurening af vandforsyningsanlæggene er der udlagt BNBO omkring alle vandværksboringer. Beskyttelsen af grundvandet indenfor BNBO sker dels via administration af retningslinjer, som gælder i alle BNBO, dels via en specifik indsats i forhold til anvendelsen af sprøjtemidler ved relevante vandværker.

De øvrige grundvandsmagasiner er med den nuværende viden ikke forurenet med sprøjtemidler i en sådan grad, at der er behov for en særlig beskyttelsesindsats, og risikoen for forurening med sprøjtemidler vurderes at være acceptabel. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at der ikke er grundlag for at gennemføre specifikke indsatser over for sprøjtemidler uden for syv konkrete BNBO´er, men at indsatsen primært vil være overvågning af sprøjtemidler og en fastlagt procedure for hvad der skal iværksættes ved fund af sprøjtemidler i grundvandet. Endvidere vil indsatsen være rettet mod kommunens egen anvendelse af sprøjtemidler. Der er i den forbindelse opstillet retningslinjer herfor. Herudover vil Holstebro Kommune generelt iværksætte oplysningskampagner om reduceret brug af sprøjtemidler i private haver.

Beskyttelsen af grundvandet indenfor BNBO sker ved administration af retningslinjer overfor arealanvendelsen i alle BNBO.

Herudover er der identificeret syv vandværker, hvor det er anbefalet at gøre en indsats overfor håndteringen og anvendelsen af sprøjtemidler indenfor BNBO.

De syv vandværker er udpeget efter en grundig gennemgang af sårbarheden overfor sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer indenfor de enkelte BNBO. Endvidere er der foretaget en risikovurdering ud fra bl.a. grundvandsdannelsen og ikke mindst arealanvendelsen i BNBO.

Efter indsatsplanens endelige vedtagelse skal Ejsing, Herrup, Ryde og Sandagergård vandværker søge at indgå aftaler om ophør med anvendelse af pesticider på landbrugsjord med de pågældende lodsejere. Endvidere skal Ejsing, Herrup, Mogenstrup, Ryde, Sdr. Nissum og Ulfborg vandværker skal undersøge mulighederne for at indgå frivillige aftaler med parcelhusejere om ophør med anvendelse af pesticider.

Vandværket skal betale erstatning til lodsejere, der indgår frivillig aftale om ophør med anvendelse af pesticider på landbrugsjord.

Er det ikke muligt at indgå frivillige aftaler på landbrugsjord inden for den fastsatte tidsfrist, kan kommunen påbyde rådighedsindskrænkninger, fx om restriktioner i anvendelsen eller opbevaringen af sprøjtemidler, såfremt det vurderes at være nødvendigt. Et påbud om rådighedsindskrænkninger vil altid blive vurderet konkret for hver ejendom, og lodsejeren er i henhold til miljøbeskyttelsesloven berettiget til fuldstændig erstatning. Erstatning til lodsejere afholdes af det vandværk, der har fordel af påbuddet.

Sprøjtemidler i de primære grundvandsmagasiner overvåges som udgangspunkt ved vandværkernes boringskontroller. Såfremt der konstateres et fund i en vandværksboring følges nedenstående procedure.

  • Trin 1: Ved første fund af sprøjtemidler i en boring, skal der under alle omstændigheder uanset stof eller koncentration tages en omprøve for at verificere fundet.
  • Trin 2: Ved gentagne fund under 0,05 µg/l gennemføres skærpet overvågning af udviklingen efter nærmere aftale med Holstebro Kommune. Det kan overvejes at lave en boringsundersøgelse i forhold til lokalisering af eventuelle utætheder, ændre på indvindingsfordelingen mellem boringerne eller andre relevante tiltag. Opsporing af mulige forureningskilder foretages og aftales nærmere af kommunen og regionen.
  • Trin 3: Ved gentagne fund mellem 0,05 og 0,10 µg/l gennemføres skærpet overvågning af udviklingen efter nærmere aftale med Holstebro Kommune og som udgangspunkt gennemføres en boringsundersøgelse i forhold til lokalisering af eventuelle utætheder, ændres på indvindingsfordelingen mellem boringerne eller andre tiltag. Allerede her skal vandværket overveje, om boringen kan undværes i driften, eller om der skal igangsættes en planlægning af en ny indvindingsboring. Vandværket skal således udarbejde en plan for hvad der skal ske, hvis grænseværdien på et senere tidspunkt overskrides.
  • Trin 4: Ved gentagne fund over 0,10 µg/l igangsættes planen fra trin 3. Det kan f.eks. være at tage boringen ud af drift, hvis det er mulig og/eller eventuelt etablere en ny indvindingsboring. Det skal altid vurderes, om den forurenede boring skal anvendes som afværgeboring for at undgå, at forureningen flytter sig til de andre boringer

Indsatserne finansieres af vandværket. Ved fund af flere forskellige sprøjtemidler er der muligvis tale om en punktkildeforurening, og Region Midtjylland kan med fordel inddrages for nærmere afklaring heraf. Regionen  vurderer, om der er tale om en punkt-, flade- eller en linjekilde, samt om forureningen er omfattet af regionens eller kommunens indsats.

Hvis alt tyder på en ældre punktkildeforurening med pesticider af en vis styrke, er det regionen, der skal sikre undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning. Regionens undersøgelser og evt. yderligere indsats omfatter kun punktkilder primært med drift før år 2000, og hvor kommunen eller anden tilsynsmyndighed ikke kan påbyde en ansvarlig forurener at foretage undersøgelser mm.

Figuren herunder viser trinmodellen.

Trinmodel ved fund af pesticider i vandværksboringer

Staten har udpeget sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder i dele af indvindingsoplandene til Fjand Vandværk og Vester Husby Vandværk.

Ved Fjand Vandværk er sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder udpeget i et område, hvor der indvindes fra et meget dybtliggende artesisk miocænt magasin (165 meter under terræn), og hvor der indvindes vand af vandtype D, der ikke er påvirket fra overfladen. Det er i statens grundvandskortlægning vurderet, at der ikke sker grundvandsdannelse indenfor området, der er udpeget som sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder i indvindingsoplandet til Fjand Vandværk. Arealanvendelsen er primært natur i form af hede, eng, skov/klitplantage. Der er endvidere mindre bebyggelser indenfor området.

Husby Vest Vandværk indvinder fra tre boringer, der alle er filtersat i forholdsvis stor dybde fra omkring 80 meter under terræn fra både et øvre og et nedre miocænt magasin. Grundvandet i magasinerne har vandtype D, der ikke er påvirket fra overfladen. Det er vurderet, at der sker grundvandsdannelse i en mindre del af indvindingsoplandet, men at det indvundne vand vurderes at være mere end 200 år gammelt. Arealanvendelsen indenfor det sprøjtemiddelfølsomme indsatsområde er natur i form af skov- og klitplantage.

Holstebro Kommune vurderer, at der på baggrund af de geologiske, hydrologiske og grundvandskemiske forhold kun er en yderst minimal risiko for forurening med sprøjtemidler af det primære grundvandsmagasin i de sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder ved både Fjand Vandværk og Husby Vest Vandværk. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at det er tilstrækkeligt, at indsatsen primært retter sig mod kommunens egen anvendelse af sprøjtemidler i områderne. Der er i den forbindelse opstillet retningslinjer herfor (Link til retningslinje 3). Det skal endvidere bemærkes, at en meget stor del af arealanvendelsen inden for de sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder er Naturstyrelsens klitplantager, og at anvendelse af sprøjtemidler på Naturstyrelsens arealer indenfor sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder som udgangspunkt ikke er tilladt.

Ejsing, Herrup, Mogenstrup, Ryde, Sandagergård, Sdr. Nissum og Ulfborg Vandværker skal søge at få udarbejdet frivillige aftaler med lodsejere om ophør af anvendelsen af sprøjtemidler indenfor BNBO.

Endvidere bør Ejsing Vandværk og Herrup Vandværk få udtaget en ny vandprøve for at få verificeret fundet af et pesticid i en boringskontrol. Der er nærmere redegjort for dette under indsatsen for hvert vandværk.

Endelig skal Holstebro Kommune iværksætte oplysningskampagner om reduceret brug af sprøjtemidler i private haver i OSD udenfor indvindingsopland til vandværkerne.