Indsatsplan Holstebro | Sevel Vandværk
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50699
page-template-default,page,page-id-50699,page-child,parent-pageid-50495,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Sevel Vandværk

Vandværket har en indvindingstilladelse på 160.000 m3 årligt, og indvandt 139.458 m3 i 2019. Indvindingen har i de sidste ti år varieret meget mellem ca. 100.000 m3, som det mindste og sidste års indvinding på knap 140.000 m3, som det maksimale.

Indvindingsoplandet strækker sig i nord-sydlig retning. Oplandet er ca. 5 km i længde. Der er udpeget et indsatsområde, der dækker ca. 3 km længde af den sydlige del af indvindingsoplandet som følge af statens grundvandskortlægning. Magasinet er i dette område kortlagt til stor sårbarhed, mens magasinet i den øvrige del af indvindingsoplandet er kortlagt til lille sårbarhed.

Holstebro Kommune har fået beregnet et BNBO til boringerne. BNBO er det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst et år hen til boringerne. BNBO ved Sevel Vandværk er beregnet som en kombination af en beregning fra en grundvandsmodel og en semianalytisk metode. En semianalytisk metode betyder at der ved beregningen er taget hensyn til indvindingens størrelse, magasinets ydeevne, porøsitet og tykkelse samt gradienten ved boringen (hældningen af vandspejlet). I forbindelse med at vandværket har inddraget en ny boring i driften, har Staten beregnet BNBO til vandværkets boringer. De endelige BNBO er en kombination af de to optegninger.

Se kortet i fuld størrelse

Vandværkets indsats er sammenfattet i nedenstående tabel.

Holstebro Kommune har fået udarbejdet en risikovurdering i forhold til forurening af magasinet inden for BNBO. Det vurderes ikke nødvendigt med en indsats i forhold til ophør af anvendelse af pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng i BNBO. Dels vurderes magasinet ikke sårbart, og grundvandsdannelsen er forholdsvis beskeden, dels er arealanvendelsen byområde.

Indsatsen i forhold til pesticider er således overvågning i forbindelse med de almindelige boringskontroller, samt information om risikoen ved anvendelse af pesticider i nærområdet til vandværket og i de sårbare dele af indvindingsoplandet i det hele taget.

Der er i den sydlige del af indvindingsoplandet udpeget indsatsområde, da magasinet her er kortlagt til stor sårbarhed, men vurderet ud fra de vandkemien vurderes der ikke behov for en specifik indsats overfor nitrat. Indsatsen er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller. For at forbedre denne overvågning, og sikre vandværket god tid til at handle på en begyndende ændret vandkvalitet, skal vandværket etablere en overvågning ude i indvindingsoplandet. Overvågningen kan være ved vandprøver fra en eksisterende boring eller om nødvendigt fra en ny boring til formålet.

For at sikre forsyningssikkerheden anbefales det, at der etableres en nødforbindelsen mellem Mogenstrup og Sevel Vandværk.

Holstebro Kommune vil kontakte Regionen med henblik på at få opprioriteret indsatsen for den V1 kortlagte lokalitet, der er beliggende indenfor BNBO.

Sevel Vandværk indvinder vand fra tre boringer med DGU nr. 65.523, 65.1006 og 65.1727. Boringerne DGU nr. 65.523 og 65.1006 er beliggende tæt ved vandværket, mens den nyeste boring 65.1727 er beliggende nord for vandværket. Boringerne indvinder fra stor dybde, ca. 90 meter under terræn, fra et magasin i miocænt sand.

Råvandet fra boringerne er uden nitrat og med et lavt sulfat indhold på mellem 6,7 og 20 mg/l i de tre boringer. I DGU nr. 65.523 er sulfatindholdet svagt stigende fra 70´erne til 2004. Indholdet er dog siden faldende i koncentration, for at stige igen ved sidste prøvetagning. Også DGU nr. 65.1006 har vist stigende sulfatindhold ved sidste prøvetagning, se figur med udviklingen i sulfat.

Kloridindholdet er lavt på 20-25 mg/l og der er et minimalt arsenindhold i den ene boring. Ammoniumindholdet er forholdsvis højt, navnlig i DGU nr. 65.523, med koncentrationer omkring 0,7 mg/l.

I nedenstående tabel er opstillet de væsentligste grundvandskemiske parametre for de 3 boringer. Seneste vandprøve er for alle 3 boringer fra juni 2019.

Udvalgte kemiske stoffer i råvandet fra boringerne. Tallet i parentes angiver grænseværdien i drikkevand.

Der er jf. miljøstyrelsens vandtype klassificering tale om en vandtype D i alle boringer. Vandtype D er kendetegnet ved at være uden ilt og nitrat og med et svagt eller intet indhold af sulfat. Der er ofte tale om grundvand ældre end 50 år, som derfor kun sjældent er forurenet.

Udviklingen i sulfatindhold:

Sevel Vand - sulfat

Sulfatindholdet i boringerne tilhørende Sevel Vandværk.

Der er ikke fundet indhold af sprøjtemidler i de tre indvindingsboringer.

I seneste rentvandsprøve for pesticider fra 2020 er der ikke registreret indhold af pesticider.

Størstedelen af indvindingsoplandet er domineret af landbrugsarealer. Der er også små områder med skov- og naturarealer. Den nordlige del af oplandet er Sevel by, hvor der er bebygget.

I forbindelse med beregning og optegning af BNBO er den gennemsnitlige nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet beregnet til 37 mg NO3/l og inden for BNBO til 11 mg/l. Beregningerne er baseret på landbrugsregisterdata fra perioden 2007-2011.

Der eksisterer flere nærliggende registrerede forureningslokaliteter tæt ved Sevel Vandværk. Indenfor 200 m radius fra indvindingsboringerne findes 3 registrerede V2-kortlagte forureningskilder og 2 V1-kortlagte kilder.

I forbindelse med en risikovurdering i BNBO er det vurderet at Region Midtjylland bør fastlægge den endelige risiko for forurening af grundvandsmagasinet ved V1 lokalitet nr. 661-00575.