Indsatsplan Holstebro | Thorsminde Vandværk
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50681
page-template-default,page,page-id-50681,page-child,parent-pageid-50495,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Thorsminde Vandværk

Vandværket har en indvindingstilladelse på 58.000 m3 og indvandt omkring 31.000 m3 i 2019. Indvindingen har været faldende de seneste år.

Indvindingsoplandet er tilnærmelsesvis cirkulært og vandværket er placeret cirka midt for i Thorsminde. Magasinet er kortlagt til lille sårbarhed i hele oplandet. Der er på den baggrund ikke udpeget et indsatsområde indenfor indvindingsoplandet.

Staten har beregnet og afgrænset BNBO til alle vandværkets boringerne. Der er taget hensyn til indvindingen fra den enkelte boring, hvorfor BNBO er beregnet som det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst to år hen til boringerne, da disse boringer hver især indvinder mindre end 35.000 m3 årligt. BNBO er beregnet ved en semianalytisk metode. En semianalytisk metode betyder, at der ved beregningen er taget hensyn til indvindingens størrelse, magasinets ydeevne, porøsitet og tykkelse samt gradienten ved boringen (hældningen af vandspejlet).

Se kortet i fuld størrelse

Vandværkets indsats er sammenfattet i nedenstående tabel.

Holstebro Kommune har foretaget en risikovurdering i forhold til forurening af magasinet inden for BNBO. Det vurderes ikke nødvendigt med en indsats i forhold til ophør af anvendelse af pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng i BNBO. Dels vurderes magasinet ikke sårbart, og der forventes ikke at ske nogen nævneværdig lokal grundvandsdannelse, dels er arealanvendelsen byområde og sportsplads.

Indsatsen i forhold til pesticider er således overvågning ved de almindelige boringskontroller, samt generel information om risikoen ved anvendelse af pesticider i nærområdet til vandværket og i indvindingsoplandet i det hele taget.

Magasinet er kortlagt til lille sårbarhed indenfor hele indvindingsoplandet, hvorfor der i øvrigt ikke vurderes behov for en specifik indsats overfor nitrat. Indsatsen overfor nitrat er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller.

Thorsminde Vandværk har to boringer hhv. DGU nr. 62.145 og 62.177. DGU nr. 62.177 er filtersat fra 38-48 meter under terræn, mens DGU nr. 62.145 er filtersat fra 54-58 meter under terræn. Begge boringer indvinder fra et magasin af miocænt sand. Boringerne ligger på den smalle landtange mellem Nissum Fjord og Vesterhavet.

Råvandet i boringerne er stærkt reduceret uden nitrat og uden sulfat (dog blev der målt 0,82 mg/l ved sidste prøve).

Kloridindholdet er moderat mellem 50 og 70 mg/l. Indholdet er rimeligt stabilt i begge boringer. Der er ingen arsen i råvandet, men et højt indhold af aggressiv kuldioxid, varierende mellem 9 og 21 mg/l. I drikkevandet må der ikke være aggressiv kuldioxid, hvilket da heller ikke er tilfældet for drikkevandet fra Thorsminde Vandværk. Ammoniumindholdet er forholdsvis højt i begge boringer med koncentrationer mellem 0,64 og 0,98 mg/l.

I nedenstående tabel er opstillet de væsentligste grundvandskemiske parametre for de 2 boringer. Seneste analyse er for DGU nr. 62.145 fra august 2015 og for DGU nr. 62.177 fra juli 2020.

Udvalgte kemiske stoffer i råvandet fra boringerne. Tallet i parentes angiver grænseværdien i drikkevand.

Der er jf. miljøstyrelsens vandtype klassificering tale om en vandtype D i begge boringer. Vandtype D er kendetegnet ved at være uden ilt og nitrat og med et svagt eller intet indhold af sulfat. Der er ofte tale om grundvand ældre end 50 år, som derfor kun sjældent er forurenet.

Udviklingen i sulfatindhold:

Thorsminde Vandværk - Sulfat

Sulfatindholdet i boringer tilhørende Thorsminde Vandværk.

Der er ikke fundet indhold af sprøjtemidler i indvindingsboringerne. Vandprøverne er fra 2015 og 2016.

Der er i seneste rentvandsprøve fra november 2018 ikke fundet indhold af pesticider.

Store dele af indvindingsoplandet er beliggende i Nissum Fjord og i mindre omfang havet. For resten af oplandet er arealanvendelsen selve Thorsminde by og havn samt naturarealer.

Der er tre V1-kortlagte og to V2-kortlagtelokaliteter indenfor indvindingsoplandet til Thorsminde Vandværk. Kortet viser de V1 og V2 kortlagte lokaliteter, hvor Region Midtjylland har indsats i forhold til forurening af grundvandet.

V2-lokalitet 679-30172 er beliggende indenfor BNBO. Der er tale om en tidligere detailhandel, hvor der er fund af olieprodukter i det terrænnære grundvand. Regionen har vurderet, at der ikke er risiko for forurening af drikkevandet, og der er derfor ikke indsats i forhold til grundvand.

V2-lokaliteten 679-30170 er beliggende ca. 500 meter syd for vandværket. Der er tale om et oliedepot, hvor der er fund af dieselolie i jord. Regionen har vurderet, at der ikke er risiko for forurening af drikkevandet, og der er derfor ikke indsats i forhold til grundvand.