Indsatsplan Holstebro | Fjand Vandværk
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50689
page-template-default,page,page-id-50689,page-child,parent-pageid-50495,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Fjand Vandværk

Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m3 og indvandt i 2019 i alt 40.292 m3. Indvindingen har været meget stabil omkring de 40-45.000 m3 igennem de sidste 10 år.

Indvindingsoplandet er tilnærmelsesvis cirkulært med en radius på 1,5 km fra vandværket. Der er udpeget et sprøjtemiddelsfølsomt indsatsområde i ca. 1/3 af indvindingsoplandet som følge af statens grundvandskortlægning.

Staten har beregnet et BNBO til indvindingsboringen. BNBO er det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst et år hen til boringen. BNBO ved Fjand Vandværk er beregnet efter en semianalytisk metode. En semianalytisk metode betyder at der ved beregningen er taget hensyn til indvindingens størrelse, magasinets ydeevne, porøsitet og tykkelse samt gradienten ved boringen (hældningen af vandspejlet). Ved Fjand Vandværk har BNBO en meget lille udstrækning og strækker sig knap 100 m væk fra boringen mod sydøst.

Se kortet i fuld størrelse

Vandværkets indsats er sammenfattet i nedenstående tabel.

Holstebro Kommune har lavet en risikovurdering for forurening af grundvandsmagasinet inden for BNBO med pesticider og det er ikke vurderet nødvendigt med en indsats i forhold til ophør af anvendelse af pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng. Dels vurderes magasinet ikke sårbart, og der forventes ikke at ske nogen nævneværdig lokal grundvandsdannelse, dels er arealanvendelsen byområde og sportsplads. Indsatsen i forhold til pesticider er således information om risikoen ved anvendelse af pesticider samt overvågning ved de almindelige boringskontroller.

I forhold til nitrat, er der ikke noget aktuelt behov for at lave en indsats, med henblik på at mindske nitratudvaskningen til grundvandet. Indsatsen er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller.

Fjand Vandværk har en boring, DGU nr. 72.635, der er beliggende umiddelbart nordvest for Fjand Vandværk. Boringen er filtersat fra 165 til 183 meter under terræn og indvinder fra et dybtliggende miocænt sandlag. Der er en varierende lagserie af sand- og lerlag over magasinet. Det samlede dæklag af ler over magasinet udgør mere end 75 m.

Vandværket kan ikke overholde drikkevandskvalitetskravene i forhold til indhold af phosphor i drikkevandet. Indholdet er typisk omkring 0,2 mg/l og må være 0,15 mg/l. Phosphor i disse koncentrationer har ingen sundhedsmæssig betydning. Ved Fjand Vandværk, der indvinder fra stor dybde vurderes phosphor indholdet at være naturligt forekommende fra jordlagene.

Råvandet i boringen er stærkt reduceret med et lavt og stabilt sulfatindhold på omkring 5 mg/l, se figur med udviklingen i sulfatindhold. Der er ingen nitrat. Kloridindholdet er lavt, og arsenindholdet er minimalt.

I nedenstående skema er opstillet de væsentligste grundvandskemiske parametre for boringen. Der er taget udgangspunkt i seneste analyse fra juli 2020.

Udvalgte kemiske stoffer i råvandet fra boringen tilhørende Fjand Vandværk. Tallet i parentes angiver grænseværdien i drikkevand.

Der er jf. miljøstyrelsens vandtype klassificering tale om en vandtype D i boringen. Vandtype D er kendetegnet ved at være uden ilt og nitrat og med et lavt indhold af sulfat. Ved denne vandtype er der formentlig tale om gammelt grundvand, som derfor kun sjældent er forurenet.

Det skal bemærkes at der er konstateret brunt vand nederst i magasinet. Inde i boringen er derfor filtersat en mindre dimension under indvindingsfilteret fra ca. 200-206 m u.t., hvorfra der ”afværgepumpes”.

Udviklingen i sulfatindhold i boringen ved Fjand Vandværk:

Fjand Vandværk - sulfat

Sulfatindholdet i Fjand vandværksboring.

Der er ikke fundet indhold af sprøjtemidler i indvindingsboringen.

Boringen er ikke analyseret for klorerede opløsningsmidler eller olieprodukter.

I seneste rentvandsprøve fra juli 2019 er der ikke fundet indhold af pesticider. Med i analyserne er bl.a. stofferne chloridazon og DMS.

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet udgøres primært af natur- og skovarealer vest og sydvest for indvindingsboringen. Nord- og sydøst for boringen findes bebyggede områder samt landbrugsarealer.

Kortet viser de V1 og V2 kortlagte lokaliteter, hvor Region Midtjylland har indsats i forhold til forurening af grundvandet.

Der er ingen registrerede V2 forureningslokaliteter i indvindingsoplandet. I indvindingsoplandet er der to mulige forureningslokaliteter (V1-kortlagte) hhv. ca. 830 og 1200 m fra vandværksboringerne. Der er ingen lokaliteter med indsats i forhold til grundvand.