Indsatsplan Holstebro | Sdr. Nissum Vandværk
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50687
page-template-default,page,page-id-50687,page-child,parent-pageid-50495,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Sdr. Nissum Vandværk

Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m3 og indvandt i 2019 omkring 46.000 m3. Indvindingen har været rimelig stabil de sidste 8 år omkring 46.000 m3 pr. år.

Indvindingsoplandet har et tilnærmelsesvis cirkulært mønster med Sdr. Nissum Vandværk som midtpunktet. Der er udpeget et indsatsområde indenfor indvindingsoplandet som følge af statens grundvandskortlægning. Indsatsområdet dækker stor set hele oplandet. Magasinet er i dette område kortlagt til stor sårbarhed, mens magasinet i den øvrige del af indvindingsoplandet er kortlagt til lille sårbarhed.

Holstebro Kommune har fået beregnet et BNBO til boringerne. BNBO er det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst et år hen til boringerne. BNBO ved Sdr. Nissum Vandværk er beregnet efter en semianalytisk metode. En semianalytisk metode betyder at der ved beregningen er taget hensyn til indvindingens størrelse, magasinets ydeevne, porøsitet og tykkelse samt gradienten ved boringen (hældningen af vandspejlet).

Se kortet i fuld størrelse

Vandværkets indsatser er sammenfattet i nedenstående tabel.

En risikovurdering for forurening af grundvandsmagasinet indenfor BNBO viser, at der er stor sårbarhed overfor pesticider inden for BNBO. Vurderingen bygger bl.a. på, at der en stor grundvandsdannelse og nedadrettet grundvandsstrømning indenfor BNBO. Endvidere er grundvandsmagasinet vurderet uden naturlig beskyttelse i form af dæklag af ler. Da arealanvendelsen samtidig er ”haver”, anbefales tiltag overfor pesticider inden for BNBO. Det anbefales, at undersøge mulighederne for at indgå frivillige aftaler om ophør med anvendelse af pesticider ved 16 parcelhusgrunde. Udenfor BNBO er indsatsen endvidere at få informeret om risikoen ved anvendelse af pesticider indenfor indvindingsoplandet til vandværket.

I forhold til nitrat, er der ikke noget aktuelt behov for at lave en indsats, med henblik på at mindske nitratudvaskningen til grundvandet. Indsatsen er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller. For at forbedre denne overvågning, og sikre vandværket god tid til at handle på en begyndende ændret vandkvalitet, skal vandværket etablere en overvågning ude i indvindingsoplandet. Overvågningen kan være ved vandprøver fra en eksisterende boring eller om nødvendigt fra en ny boring til formålet.

Der findes nogen til stor BNBO kildepladssårbarhed over for miljøfremmede stoffer. Da olietanke på Granvej 3, Granvej 5, Kirkebyvej 7, Kirkebyvej 9, Nørhedevej 1, Nørhedevej 4 og Nørhedevej 6 er beliggende indenfor en afstand af 50 m, vil en evt. forureningsfane kunne nå boringerne. Vandværket anbefales at informere grundejerne mht. at vandværket skal alarmeres såfremt der sker uheld ved olietankene.

Holstebro Kommune vil kontakte Region Midt med henblik på at få opprioriteret indsatsen for tre V1 kortlagte lokaliteter indenfor BNBO.

Holstebro Kommune vil endvidere gøre Kloakforsyningen opmærksom på BNBO’ets placering, og alt efter kloaknettets alder og tilstand, anmodes Kloakforsyningen om at sætte videoinspektion og overvejelser om renovering af kloaknettet højt på prioriteringslisten. Kommunen vil ligeledes gøre beredskabet opmærksom på boringers og BNBO’s placering, så der kan tages højde for disse i tilfælde af uheld fra/ved veje.

Sdr Nissum Vandværk har to boringer, DGU nr. 72.624 og 72.633. DGU nr. 72.633 er beliggende på vandværksgrunden lokaliseret i et boligkvarter. Boring DGU nr. 72.624 er placeret i en gårdhave tilhørende et plejehjem beliggende bag vandværksgrunden. Boringerne er filtersat fra hhv. fra 35 til 41 meter under terræn og fra 46 til 52 meter under terræn. Der indvindes fra et miocænt sandmagasin af kvartssand, uden noget nævneværdigt dæklag af ler.

Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene. Råvandet i boringerne er stærkt reduceret uden nitrat og med et lavt sulfatindhold på under 10 mg/l. Sulfatindholdet er stabilt omkring 5 mg/l i begge boringer, se nedenstående figur med sulfatudviklingen.

Klorid- og arsenindholdet er lavt i begge boringer. Indholdet af aggressiv kuldioxid er højt i begge boringer på hhv. 28 og 34 mg/l. I seneste analyse fra oktober 2017 for boring DGU nr. 72.624 er målt et indhold på 123 mg/l, hvilket vurderes at være fejlagtigt.

I nedenstående tabel er opstillet de væsentligste grundvandskemiske parametre for de to boringer, hvoraf analyseresultaterne fra boring DGU nr. 72.624 er fra oktober 2017 og resultaterne fra DGU nr. 72.633 er fra november 2018.

Udvalgte kemiske stoffer i råvandet fra boringerne. Tallet i parentes angiver grænseværdien i drikkevand.

Der er jf. miljøstyrelsens vandtype klassificering tale om en vandtype D i begge boringer. Vandtype D er kendetegnet ved at være uden ilt og nitrat og med et svagt indhold af sulfat. Der er ofte tale om grundvand ældre end 50 år, som derfor kun sjældent er forurenet.

Udviklingen i sulfatindhold ved Sdr. Nissum Vandværk:

Sønder Nissum Vandværk – Sulfat

Sulfatindholdet i boringerne ved Sdr. Nissum Vandværk.

Der er ikke fundet indhold af sprøjtemidler i de to indvindingsboringer.

I seneste rentvandsprøve for pesticider fra november 2018 er ikke fundet indhold af pesticider.

Store dele af området indenfor indvindingsoplandet er bebygget. Resten er landbrugsarealer og skov- og naturarealer.

I forbindelse med beregning og optegning af BNBO er den gennemsnitlige nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet beregnet til 19 mg NO3/l og inden for BNBO til 11 mg/l. Beregningerne er baseret på landbrugsregisterdata fra perioden 2007-2011.

Der er registreret 7 forureningslokaliteter indenfor indvindingsoplandet. Der er dog kun en V2-kortlagt forureningslokalitet. Der er tale om lokalitet 679-00010, der er et autoværksted, hvor der bl.a. er fund af olieprodukter i jord.

I forbindelse med en risikovurdering indenfor BNBO er det vurderet, at Region Midtjylland bør vurdere den endelige risiko for forurening af grundvandsmagasinet ved tre V1 lokaliteter (679-30063, 679-70192 og 679-30169).