Indsatsplan Holstebro | Nibsbjerg Vandcenter
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50841
page-template-default,page,page-id-50841,page-child,parent-pageid-50495,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Nibsbjerg Vandcenter

Nibsbjerg Vandcenter tilhører Vestforsyning Vand. Vandværket har en indvindingstilladelse på 2.200.000 m3 og indvandt i 2019 ca. 2.100.000 m3. Vandværket har tidligere indvundet mellem ca. 1.600.000 og 2.000.000 m3 pr. år indtil 2014. De sidste par år har indvindingen været over 2.1 mio. m3.

Indvindingsoplandet strækker sig hhv. ca. 16 km og 6,5 km i en syd- og nordlig orientering i forhold til boringerne som er placeret i den sydlige del af Holstebro. Der er udpeget flere spredte indsatsområder, både i den nordlige og sydlige del af indvindingsoplandet som følge af statens grundvandskortlægning. Magasinet er i disse områder kortlagt til nogen eller stor sårbarhed, mens magasinet i de øvrige del af indvindingsoplandet er kortlagt til lille sårbarhed.

Holstebro Kommune har fået beregnet tre BNBO’er for de 11 indvindingsboringer. BNBO er beregnet vha. en grundvandsmodel og er bestemt som det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst et år hen til boringerne.

Se kortet i fuld størrelse

Vestforsyningens indsats er sammenfattet i nedenstående tabel.

I forhold til en indsats overfor pesticider er indsatsen dels information om risikoen ved anvendelse af pesticider dels overvågning i forbindelse med de almindelige boringskontroller.

I forhold til nitrat, er der ikke noget aktuelt behov for at lave en indsats, med henblik på at mindske nitratudvaskningen til grundvandet. Indsatsen er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller.

I forbindelse med en risikovurdering for forurening af grundvandsmagasinet inden for BNBO, er der anbefalet en indsats overfor inaktive boringer inden for BNBO, som kan udgøre en kortslutning mellem terræn og magasin.

Forsyningen skal fortsat have fokus på udviklingen i det høje kloridindhold i DGU nr. 64.1662.

Der findes nogen BNBO kildepladssårbarhed over for miljøfremmede stoffer, og da afstanden fra en række olietanke og hen til vandværkets boringer er mindre end 50 m, kan en evt. forureningsfane nå boringer. Vandværket anbefales derfor at informere ejerne mht. at vandværket skal alarmeres såfremt der sker uheld ved olietankene.

Mht. de V1 kortlagte grunde inden for BNBO, anbefales Region Midt at opprioritere indsatsen for disse grunde.

Holstebro Kommune vil gøre Kloakforsyningen opmærksom på BNBO’ets placering, og alt efter kloaknettets alder og tilstand, anmodes Kloakforsyningen om at sætte videoinspektion og overvejelser om renovering af kloaknettet højt på prioriteringslisten. Holstebro Kommune vil endvidere gøre Beredskabet opmærksom på boringers og BNBO’s placering, så der kan tages højde for disse i tilfælde af uheld fra/ved veje og jernbanestræk.

Nibsbjerg Vandværk har tilknyttet 11 boringer fordelt på tre kildepladser. DGU nr. 64.318, 64.358, 64.730, 64.731 og 64.1184 er tilhørende den vestlige kildeplads vest for jernbanen og syd for Storå. DGU nr. 64.393 og 64.689 er beliggende i området ”Ved Åen” i Holstebro, mens DGU nr. 64.587, 64.617, 64.736 og 64.1662 er beliggende øst for Holstebro Kunstmuseum.

Vandværkets boringer indvinder fra filtre mellem 49 og 74,5 mut. Toppen af filtrene står oftest mellem 55 og 60 mut. Boringerne indvinder fra miocænt sand. Dæklaget af reduceret ler over magasinet er meget varierende i boringerne.

Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene. Råvandet i boringerne er reduceret, uden nitrat, men med et forskelligt sulfatindhold. De fleste boringer har et indhold under 10 mg/l, men 4 boringer har et indhold mellem ca. 15 og 30 mg/l. Indholdet er generelt stabilt, undtagen i DGU nr. 64.587 og 64.393, hvor indholdet er steget markant ved forrige prøvetagning, for at falde igen ved seneste prøvetagning, se figur med sulfatudviklingen. Bemærk indholdet af sulfat er faldende i DGU nr. 64.736 fra omkring 35 mg/l i 1999 til 17 mg/l i 2017.

Kloridindholdet er generelt lavt med koncentrationer mellem 20 og 30 mg/l. I DGU nr. 64.1662 er indholdet forhøjet med en koncentration på 130 mg/l. Kloridindholdet har tidligere været over kvalitetskriteriet for drikkevand på 250 mg/l, se figur med kloridudviklingen i DGU nr. 64.1662.

Der er målt et indhold af aggressiv kuldioxid i 3 af boringerne i moderate koncentrationer på 5-8 mg/l.

I nedenstående tabel er opstillet de væsentligste grundvandskemiske parametre for de 11 boringer, hvoraf de seneste analyser fra hhv. boring DGU nr. 64.318, 64.393, 64.689 og 64.736 er fra juli 2017. For boring DGU nr. 64.617, 64.730 og 64.731 er de seneste analyser fra oktober 2018 og for DGU nr. 64.358, 64.587, 64.1184 og 64.1662 er analyserne fra juli 2019.

Udvalgte kemiske stoffer i råvandet fra boringerne. Tallet i parentes angiver grænseværdien i drikkevand.

Der er jf. miljøstyrelsens vandtype klassificering tale om en vandtype C i alle boringerne med et sulfatindhold >20 mg/l. De resterende boringer er af vandtype D. Vandtype C er kendetegnet ved at være uden ilt og nitrat og med et moderat eller forhøjet indhold af sulfat. Vandtype D har ud over ingen ilt og nitrat et lavt indhold af sulfat.  Der er ofte tale om grundvand ældre end 50 år ved de to vandtyper, som derfor kun sjældent er forurenet.

Udviklingen i sulfatindhold i boringerne tilhørende Nibsbjerg Vandcenter:

Nibsbjerg Vandværk – Sulfat

Sulfatindholdet i boringerne ved Nibsbjerg Vandcenter.

 

Udviklingen i kloridindhold i DGU nr. 64.1662:

Klorid 64.1662

Kloridindhold i boring DGU nr. 64.1662.

Der er fundet pesticidindhold i en boring DGU nr. 64.1184. Der er fundet indhold af 0,01 µg/l 2,6-Dichlorbenzamid i en prøve fra 2004. I en tidligere prøve fra 2001 samt senere prøver er der ikke påvist indhold af 2,6-Dichlorbenzamid. Fundet tillægges ingen betydning.

I de øvrige boringer er der ingen fund af sprøjtemidler.

Den seneste analyse for pesticider i rentvandet er fra november 2017, hvor der ikke er registreret et indhold.

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet udgøres byområde og landbrugsarealer. Der er i mindre omfang også skov- og naturarealer. Indvindingsboringerne er alle placeret i Holstebro by.

I forbindelse med beregning og optegning af BNBO er den gennemsnitlige nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet beregnet til 39 mg NO3/l og inden for BNBO til 12 mg/l. Beregningerne er baseret på landbrugsregisterdata fra perioden 2007-2011.

Der er en mange registrerede forureningskilder, både V1- og V2-kortlagte, i indvindingsoplandet og ikke mindst nær indvindingsboringerne. Der er 179 registrerede forureningslokaliteter, heraf 79 V2-kortlagte, hvoraf de fem både er V1- og V2-kortlagte. Indenfor eller tæt ved BNBO er der 5 V2-kortlagte forureningslokaliteter. Det drejer sig om:

661-00015, Slaggerdepot med bl.a. fund af perkolat i grundvand

661-00020, Tidligere losseplads med bl.a. fund af perkolat i grundvand

661-90340, Servicestation med fund af olie i jord

661-00036, Dampfarveri med bl.a. fund af klorerede opløsningsmidler i grundvand

661-00068, Varmecentral med oplag af olie med fund af olieprodukter i jord

I forbindelse med en risikovurdering indenfor BNBO er det konstateret at der er to dybe boringer, hvor det er usikkert om boringerne er sløjfet eller ej. Såfremt boringerne stadig eksisterer, kan de udgør en risiko for grundvandsmagasinet og bør derfor sløjfes. Der er tale om DGU nr. 64.7H og 64.7I.