Indsatsplan Holstebro | Husby Vest Vandværk
Indsatsplan Holstebro Kommune handler om beskyttelse af grundvandet i hele Holstebro Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Med planen erstattes de tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Holstebro (Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværks kildeplads).
Indsatsplan, beskyttelse af grundvandet, forsyning, drikkevand, indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse, Vandværk, kildeplads
50685
page-template-default,page,page-id-50685,page-child,parent-pageid-50495,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.12, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Husby Vest Vandværk

Kildepladsen har tilladelse til at indvinde 130.000 m3 om året. I 2019 blev der indvundet 84.120 m3. I løbet af de sidste 10 år er der gennemsnitligt blevet indvundet ca. 96.000 m3 vand om året indtil 2012, hvorefter indvindingen faldt til at være ca. 85.000 m3 pr. år.

Indvindingsoplandet har en næsten cirkulær form med en radius på ca. 2 km og spidser lidt til i den nordvestlige ende. Der er udpeget sprøjtemiddelsfølsomt indsatsområde i store dele af den nordvestlige del af indvindingsoplandet som følge af statens grundvandskortlægning. Magasinet i dette område er kortlagt til nogen eller stor sårbarhed, mens magasinet i den øvrige del af indvindingsoplandet er kortlagt til lille sårbarhed.

Staten har beregnet og afgrænset BNBO til alle vandværkets boringerne. Der er taget hensyn til indvindingen fra den enkelte boring, hvorfor BNBO ved tre af boringerne er beregnet som det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst to år hen til boringerne, da disse boringer indvinder mindre end 35.000 m3 årligt (såfremt der blev indvundet den tilladte vandmængde på vandværket), mens BNBO ved den sidste boring (DGU nr. 72.749, filter 2) er beregnet som det opland, hvor vandet har en strømningstid på højst et år hen til boringen, da denne indvinder 65.000 m3 årligt (vurderet ud fra at der blev indvundet den tilladte mængde). BNBO er beregnet ved en semianalytisk metode. En semianalytisk metode betyder, at der ved beregningen er taget hensyn til indvindingens størrelse, magasinets ydeevne, porøsitet og tykkelse samt gradienten ved boringen (hældningen af vandspejlet).

Se kortet i fuld størrelse

Vandværkets indsats er sammenfattet i nedenstående tabel.

Holstebro Kommune har foretaget en risikovurdering i forhold til forurening af magasinet inden for BNBO. Det vurderes ikke nødvendigt med en indsats i forhold til ophør af anvendelse af pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng i BNBO. Magasinet er vurderet ikke sårbart under et særdeles tykt dæklag af reduceret fed ler, og der forventes ikke at ske nogen lokal grundvandsdannelse. Endvidere er kun er mindre del af BNBO landbrugsareal. Indsatsen overfor pesticider er således information om risikoen ved anvendelse af pesticider i nærområdet til vandværket og i de sårbare dele af indvindingsoplandet. Endvidere skal pesticiderne overvåges i forbindelse med de almindelige boringskontroller.

Magasinet er kortlagt til stor sårbarhed overfor nitrat indenfor den nordlige del af indvindingsoplandet. Da arealanvendelsen her primært er plantage er der dog ikke vurderet at være et specifikt behov for en indsats for at nedbringe nitratudvaskningen, da den i forvejen må antages at være forholdsvis lav. Indsatsen overfor nitrat er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller.

Husby Vest Vandværk har tre indvindingsboringer, hhv. DGU nr. 72.581, 72.616 og 72.749. De to første boringer er filtersat fra 80 til 86 meter under terræn, mens DGU nr. 72.749 er filtersat fra 77 til 83 meter under terræn. I denne boring er der  også et filter fra 91 til 96 og fra 172 til 178 meter under terræn. Boringerne  indvinder således fra et miocænt sandmagasin i stor dybde. Ved boringerne er magasinet overlejret af mere end 50 meter reduceret ler.

Vandværket har enkelte gange ikke kunnet overholde drikkevandskvalitetskravet til indhold af phosphor i drikkevand. Der er dog tale om mindre overskridelser der ikke har sundhedsmæssig betydning. Phosphor indholdet vurderes at være naturligt forekommende fra jordlagene og skyldes ikke en forurening fra overfladen.

Råvandet i boringerne er stærkt reduceret, uden nitrat og med et lavt sulfatindhold på knap 10 mg/l. Kloridindholdet er lavt i alle boringer og der er ikke arsen i råvandet. Phosphorindholdet er 0,22-0,23 mg/l. Der er målt aggressiv kuldioxid i alle boringer i koncentrationer på 15-24 mg/l.

I nedenstående tabel er opstillet de væsentligste grundvandskemiske parametre for de 3 boringer. Seneste vandanalyse fra boring DGU nr. 72.581 er fra oktober 2018, for boring DGU nr. 72.616 er seneste analyse fra november 2018, mens analysen for DGU nr. 72.749 er fra september 2016.

Udvalgte kemiske stoffer i råvandet fra boringerne. Tallet i parentes angiver grænseværdien i drikkevand.

Der er jf. miljøstyrelsens vandtype klassificering tale om en vandtype D i alle boringer. Vandtype D er kendetegnet ved at være uden ilt og nitrat og med et lavt sulfatindhold under 20 mg/l. Der er ofte tale om meget gammelt grundvand, som derfor kun sjældent er forurenet.

Udviklingen i sulfatindhold i boringerne:

Husby Vest Vandværk - sulfat

Sulfatindholdet i boringerne ved Husby Vest Vandværk.

Der er ikke fundet sprøjtemidler i de tre boringer.

Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne.

Seneste analyse af rentvandet fra november 2018 viser ikke indhold af pesticider.

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet kan opdeles i 3 området. I området nær vandværket er der primært sommerhusbebyggelse og klitområder. Mod nord er der et stort plantageområde, mens der mod vest primært er tale om landbrugsarealer.

Der er registreret en V2-kortlagte forureningslokaliteter i indvindingsoplandet i den nordøstligste ende 2,7 km væk fra indvindingsboringerne. Der er tale om lokalitet nr. 679-00002, der er en tidligere losseplads. Der er yderligere registreret to V1-kortlagte områder 1,5 km væk fra indvindingsboringerne.